Tlačiarenské všeobecné obchodné podmienky

Objednávka

Objednávateľ môže zadať objednávku voči Nordtek Imexco Kft. (ďalej ako „dodávateľ) ak už disponuje s hotovou grafikou na tlač. Objednávku akceptujeme len písomne, spolu s kódom vydanej cenovej ponuky. Dodávateľ po obdržaní objednávky neakceptuje žiadne zmeny. Všetky nezhody a chyby týkajúce sa grafiky, ako gramatické chyby a preklepy, či obsahové nedostatky patria pod zodpovednosť objednávateľa. Dodávateľ koriguje grafiku iba v tom prípade, ak sa na tom obe strany v objednávke dohodli. Ak objednávateľ nedisponuje s vhodným grafickým materiálom, dodávateľ môže spracovať grafiku za poplatok. Konečná forma grafiky vhodná k tlači sa pred výrobou posiela e-mailom objednávateľovi na schválenie.

Grafiky nám posielajte v každom prípade vo vektorovom pdf formáte a v krivkách, vo farbách CMYK, vo formáte kompatibilnej PC CorelDRAW. Tipy, ako vytvoriť tlačové súbory, nájdete tu.

Naše cenové ponuky sú platné do piatich pracovných dní.

Výroba

Výrobou začíname v každom prípade len vtedy, ak sa splnia nasledovné požiadavky:

  • obdržali sme grafiku vo vhodnom formáte, ktorú odsúhlasila aj naša tlačiarenská výroba, alebo ak objednávateľ
  • odsúhlasil nami upravenú grafiku písomne, a podal objednávku podľa kódu nami vystavenej cenovej ponuky obdržíme úhradu na náš bankový účet za danú objednávku

Doba dodania závisí od spôsobu prepravy (napr. letecká pošta, dodávka) a od adresy dodania.

Dobu dodania môžu ovplyvniť - predĺžiť aj iné faktory: Objednávateľ dodá nevhodnú grafiku (napr. poškodené PDF súbory, grafika nedodaná v krivkách a vektoroch), alebo objednávateľ nezabezpečí grafiku na dohodnutý čas. Týmto vylúčime omeškanie zo strany dodávateľa. V tom prípade, ak objednávateľ za neprimeraný dlhý čas nedodá materiály k výrobe, dodávateľ môže od objednávky odstúpiť. Objednávateľ pri tejto skutočnosti hradí všetky náklady, ktoré sa za ten čas u dodávateľa vyskytli. Ďalšie infromácie o doprave nájdete na našej webovej stránke: https://allinpackaging.sk/postovne.html

Náklady za urýchlenú dopravu hradí v každom prípade objednávateľ. Možnosti dopravy závisia aj od dopravnej spoločnosti. Dodacia lehota je ustanovená vždy pri danej objednávke.

Reklamácia

Každá objednávka je konečná, tým pádom dodávateľ po definitívnej objednávke neuhrádza späť žiadne náklady.

Dodávateľ odporúča, aby ste si pred zadaním objednávky dôkladne prečítali „Podmienky pre objednávanie tlačiarenských prác“. V tom prípade, ak má objednávateľ akúkoľvek námietku ohľadom kvality objednávky, je povinný podať písomnú reklamáciu voči dodávateľovi do 48 hodín od prevzatia tovaru. Objednávateľ je povinný z dôvodu prešetrenia poslať daný tovar dodávateľovi a poskytnúť mu všetky informácie týkajúce sa reklamácie. V prípade tlačiarenských prác dodávateľ neakceptuje reklamácie týkajúce sa kvality, miery a farby, nakoľko objednávateľ pred samotnou tlačou prácu odsúhlasil. V prípade ofsetovej, flexo a sieťotlače, ak neboli k dispozícii proof a pantone farby, dodávateľ neakceptuje reklamácie týkajúce sa farieb. Objednávateľ má možnosť na to, aby si pred samotnou objednávkou zaobstaral vzorku z tlače, ak si ju vyžiada a uhradí.

Podmienky zrušenia objednávky

V tom prípade, ak sa daná objednávku už spracovala a dostala sa do štádia výroby, objednávateľ nemá možnosť na jej zrušenie, a nemá nárok ani za spätnú úhradu. Jedine objednávateľ zodpovedá za hotové grafické dielo.

Ceny grafických návrhov

Poplatky za grafické návrhy nájdete na našej webovej stránke pod titulom „grafické balíčky”. Informácie o našich grafických balíčkoch a o poplatkoch súvisiacich s grafickým návrhom nájdete na nasledujúcom linku: https://allinpackaging.sk/naklady-tiskarskych-praci.html

Autorské práva obrázkov

Obrázky, grafiky dodané pre dodávateľa tvoria výhradný majetok objednávateľa, dodávateľ nimi narába dôverne.

Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za obsah orbázkov. Poprosíme Vás, aby ste nám nezadávali obrázky chránené autorskými právami niekoho iného! Dodávateľ sa zaväzuje proti opakovaného použitia obrázkov, s výnimkou, ak sa strany nedohodli na niečom inom. Dodávateľ archivuje obrázky na dobu neurčitú, a to z dôvodu ich využitia v opätovnej objednávke.

Zodpovednosť

Súbory pochádzajúce od obednáveľa - PS, PRN, JPG, TIF, PDF, CD a iné – dodávateľ nekontroluje, ako ani ich obsah, pravopis, estetiku, ďalej neskúma ani autorské práva daného súboru, či grafiky. Dodávateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za obsahovú stránku a za pravdivosť daného výtlačku, zodpovednosť sa týka výlučne iba objednávateľa. Dodávateľ vylučuje akékoľvek odškodnenie z vyššie uvedených príčin. Objednávateľ zadaním objednávky prehlasuje, že disponuje všetkými právami ohľadom predmetu objednávky, ďalej zbavuje zodpovednosti dodávateľa, čím žiadna tretia strana nemôže stíhať dodávateľa za porušenie autorských, či iných práv.

Upozornenie: Na tie prípady, ktoré nie sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach na objednávku tlačiarenských prác sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky firmy Nordtek Imexco Kft. (Pre Všeobecné obchodné podmienky kliknite sem.)